Integritetspolicy Mälarhöjdens scoutkår

1. Introduktion

Mälarhöjdens scoutkår (scoutkåren) är s.k. “personuppgiftsansvarig” för dina personuppgifter, vilket betyder att scoutkåren bestämmer syftet med och behandlingen av dina personuppgifter. Scoutkåren har åtagit sig att respektera din integritet. Syftet med denna integritetspolicy är att ge dig ytterligare information om hur vi skyddar och säkerställer behandlingen av dina personuppgifter och rättigheter. Integritetspolicyn är ett tillägg till scoutkårens medlemsvillkor. Behandlingen av personuppgifter inom scoutkåren är reglerat i Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679).

2. Kategorier av personuppgifter

Med personuppgifter menar scoutkåren “varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (”en registrerad”) jfr. Dataskyddsförordningen artikel 4 (1). Scoutkåren behandlar personuppgifter i första hand för att säkerställa din identitet, såsom personnummer, adress, , e-postadress, telefonnummer. Scoutkåren behandlar personuppgifter som tillhandahålls under medlemsrelationen såsom medlemsförändringar, betalningar, faktureringar, arrangemangsanmälningar etc.

3. Syfte och laglig behandling

Scoutkåren behandlar personuppgifter för följande syften:

  1. för marknadsföringsändamål (arrangemang och aktiviteter), där du har samtyckt (till scoutkåren) till att bli kontaktad för sådant syfte
  2. när behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal
  3. När anmälningar sker till arrangemang i syfte att bl.a. säkerställa korrekt tillgång till mat.
  4. för interna ändamål, såsom marknads- och medlemsanalys, uppföljning, ekonomisk- /bidragsrapportering, ”riskhantering” och statistik, för att förbättra scouternas verksamhet gentemot våra medlemmar.

4. Varifrån scoutkåren samlar in personuppgifter

Scoutkåren samlar in personuppgifter från följande:

  • Uppgifter som du själv tillhandahåller till scoutkåren i samband med att du som blivande eller befintlig medlem fyller i ansökningar online, via papper, telefon eller via kontakt med ledare
  • Arrangemangsanmälningar såsom hajk- eller lägeranmälningar.

5. Lagring av personuppgifter och informationssäkerhet

Scoutkåren har väletablerade och bra riktlinjer och rutiner för informationssäkerhet. Det är scoutkårens skyldighet att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, fullständiga, aktuella och behandlas med respekt för individens integritet. Scoutkåren behåller dina personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften som anges i detta dokument om inte längre lagring krävs eller tillåts enligt lag.

6. Utlämnande och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan överföras inom Scouternas riksorganisation eller till tredje part som är bemyndigade som våra personuppgiftsbiträden att på uppdrag av oss behandla personuppgifter för angivna ändamål, för att tex genomföra behandling av medlemmars ansökningar och för att leverera våra medlems- och arrangemangserbjudanden. Följande Föreningar och bolag kan behandla personuppgifter på uppdrag av scoutkåren:

  • Scouternas riksorganisation
  • Banktjänstleverantörer
  • Informationstjänsteleverantörer
  • Informationssystemleverantörer

Scoutkåren överför också personuppgifter till tredje part som är oberoende personuppgiftsansvariga, såsom kommun, stat och andra scoutföreningar (vid ex. sommarlägersanmälningar).

7. Den registrerades rättigheter

Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av personuppgifter för marknadsföring. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag, och om vissa krav är uppfyllda rätt att korrigera eller radera dina personuppgifter. Radering av uppgifter gäller dock inte om vi t.ex. är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. Du har rätt till dataportabilitet, dvs rätt att få ut de personuppgifter du tillhandahållit till oss, i ett allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet, 2 till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig. Du har rätt att lämna in ett klagomål som är kopplat till personuppgiftsbehandling direkt till scoutkåren, se kontaktuppgifter i avsnitt 8. Om du inte är nöjd med det svaret du mottar från scoutkåren har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet.

Relevant tillsynsmyndighet för scoutkåren är Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen:
www.datainspektionen.se
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

8. Kontaktuppgifter till scoutkåren

Om du vill utöva dina rättigheter beskrivna i avsnitt 7. Eller om du har frågor angående detta sekretessutlåtande eller om vår databehandling kan du kontakta oss på: ks@hojdarscout.se

Scoutkåren kan komma att uppdatera denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgängligt på vår hemsida.